Omzetbelasting (21% BTW) bij levering vakantiewoning chalet.

Wanneer u een recreatiewoning of chalet aankoopt en exploiteert om er huuropbrengsten uit te verkrijgen, kunt u voor de omzetbelasting als ondernemer aangemerkt worden. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient o.a. een BTW nummer aan te vragen bij uw regionale belastingkantoor. Als u de recreatiewoning of chalet enkel zelf gaat gebruiken, bent u geen ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Pas als u de woning tenminste 140 dagen per jaar beschikbaar stelt voor de verhuur via een professionele verhuurorganisatie, neemt de belastingdienst aan dat u ondernemer bent.

Bij de aankoop van een nieuwe recreatiewoning of chalet dient altijd omzetbelasting betaald te worden. Een nieuwe recreatie woning of chalet betreft een recreatie woning of chalet waarvan de levering plaatsvindt tijdens de bouw of uiterlijk 2 jaar na de eerste ingebruikname. Wanneer u de recreatiewoning of chalet laat verhuren door een professionele verhuurorganisatie zoals Succes parken is het mogelijk om de BTW terug te vorderen. Als u de recreatie woning of chalet naast verhuur ook voor eigen gebruik aanschaft is niet alle voorbelasting terug te vorderen. De aftrek van voorbelasting wordt dan berekend in de verhouding tussen de perioden waarin de recreatie woning of chalet is verhuurd en de perioden van privé gebruik. Perioden van leegstand worden in deze berekeningen niet meegenomen. U biedt de recreatie woning immers wel aan voor de verhuur. Is de recreatie woning of het chalet meer dan 2 jaar in gebruik (verhuur) en de recreatie woning of het chalet wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar dan vindt er een BTW belaste levering plaats. Een voorwaarde is wel dat de verkoper en de koper ondernemers zijn voor de omzetbelasting. Door het opteren voor belaste verkoop wordt de terugbetaling van omzetbelasting vermeden. De herzieningsperiode van 10 jaar gaat opnieuw in. Wanneer eenzelfde eigenaar 10 jaar lang opteert, zal de BTW na 10 jaar niet meer van toepassing zijn en hoeft er geen BTW belaste verkoop plaats te vinden. De BTW is dan “betaald”.

Sinds juni 2008 is er ook een andere mogelijkheid, overdracht van een algemeenheid van goederen. Als aan artikel 31 Wet op de omzetbelasting 1968 wordt voldaan kan het optieverzoek belaste levering achterwege blijven. Van een algemeenheid van goederen bij de overdracht van een onroerende zaak en aanverwante contracten is sprake indien: met de onroerende zaak een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend (te weten het exploiteren van de onroerende zaak door middel van verhuur) en de verkoop niet valt aan te merken als de verkoop van een goed zonder meer (zoals de verkoop van een voorraad producten). Groot voordeel hiervan is dat de herzieningstermijn niet opnieuw aanvangt.

Omzetbelasting (6% BTW) over de huuropbrengsten

De door eigenaar (ondernemer) ontvangen huurinkomsten van de recreatie woning en/of chalet zijn belast met BTW. Dit is een heffing van 6% (laagtarief). Deze BTW dient u af te dragen aan de fiscus, tenzij u gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling (KOR).